Om Furan

Furan är en ideell förening utan vinstintresse naturskönt belägen i Bullmark och Bodbyn cirka tre mil utanför Umeå.

Vår verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning inom personkrets 1 i LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Furan erbjuder daglig verksamhet och bostäder för dessa personer. Personerna kommer att fortsättningsvis benämnas som hyresgäster eller arbetstagare.

Livskvalitet, som ger meningen med livet, varierar från person till person beroende på intressen och värderingar. Vår målsättning är att varje individ skall få känna detta utifrån sina egna individuella önskningar.

Vi på Furan anser att en meningsfull fritid är oerhört viktig för alla. Den har vi utformat efter var och ens intressen. För oss är det viktigt att vara lyhörda inför önskemål samt att stödja hyresgästen i sitt val av fritidsaktiviteter. Närheten till Umeå ger alla möjlighet att delta i de arrangemang som erbjuds där men även byns olika aktiviteter är attraktiva utflyktsmål.

Furans verksamheter finns mitt i byn. Vi smälter in och är en naturlig del av byalivet. Att vara integrerad i gemenskapen ger trygghet. Vi har ett gott samarbete med Råd & Stöd teamet där kurator, psykolog m.fl. ingår.


Historia

Furan startade i slutet av 80-talet som ett litet projekt för utomhusarbete för personer med utvecklingsstörning. Projektet gick bra och 1992 stod en gruppbostad klar för fem hyresgäster, år 2000 öppnade nästa gruppbostad. Daglig verksamhet fortsatte att växa med arbetsuppgifter som snöskottning, gräsklippning, skogsröjning med mera. Även andra arbetsuppgifter började införlivas såsom vaktmästeri, städning, matkörning, snickeri med mera. Lokaler för daglig verksamhet, för lunch och utrymmen vid dåligt väder hyrdes runt om i byarna.

2007 köpte Furan en jordbruksfastighet med stort boningshus samt en ladugård som har renoverats och nu kallas för Furans Hus, daglig verksamhet där vi idag har en verksamhet som sjuder av liv och skapande.


Furans värdegrund och ledstjärnor

Arbetet med att skapa ledstjärnorna på Furan började 2007. Det hela startade med att vi hade två utbildningsdagar där det diskuterades, arbetades i grupp, redovisades, röstades, diskuterades ännu mer och efter dessa två dagar kom vi gemensamt fram till några värderingsgrunder.

För att sedan hålla liv i våra framarbetade värderingsgrunder la vi in ETIK på våra arbetsplatsträffar och våra Samverkansträffar.

Men vi kände att det behövdes mer och att vi behövde göra en djupdykning i våra värderingsgrunder. Detta för att vara helt enade i ett gemensamt synsätt. Ett bemötande och förhållningssätt som inkluderar alla.

Så 2010 fyllde vi två hela dagar med att prova på att vara funktionshindrad med olika övningar. Vi hade många gruppdiskussioner om olika exempel då funktionshindret sitter i begåvningen.

Våra ledstjärnor föddes ur rollspel, egen fördjupningstid, grupparbeten, tankearbete, diskussioner och naturligtvis många, många skratt.

Se individen

Se möjligheter

Livsglädje och arbetsglädje

Tydlig struktur och tydliga mål

Kunskap, kompetens och framtidsvisioner

För att hålla liv i våra framarbetade värderingsgrunder har vi löpande arbetat med det under arbetsplatsträffar och samverkansträffar. Vi har även tränat i rollspelsform att ha samtal eller hantera situationer som kan kännas svåra. Nu jobbar vi på att hålla våra ledstjärnor ständigt levande och aktuella i varje möte, i varje situation, varje dag.


Furans styrelse

Furans styrelse består av:

Ronny Kassman, ordförande
Sven-Olov Edvinsson, ledamot
Gunn Karlsson, ledamot
Roger Larsson, ledamot
Bo Lundqvist, ledamot
Thomas Andersson, Suppleant

Linda Möller, Suppelant

Östen Sandström, suppleant

Joel Dahlberg, personalrepresentant

Nadja Rantatalo, verksamhetschef
Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år.

Styrelsens målformulering

Grundläggande för vår verksamhet är Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) och FN: s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Föreningen Furan har som ändamål att bedriva omsorg om vuxna personer med utvecklingsstörning för att främja deras utveckling samt verka för att hyresgäster och arbetstagare efter sina personliga förutsättningar, i full delaktighet och jämlikhet, skall leva ett liv som andra genom att:

  • Erbjuda en långsiktig, trygg och säker verksamhet för hyresgäster, arbetstagare och personal.
  • Bedriva verksamheten på ett omvärldsorienterat sätt med hög kompetens.
  • Det som bas för verksamheten skall finnas boende/arbetsplaner där brukarnas behov står i fokus.
  • Utvärdera och revidera samt följa upp boende/arbetsplaner årligen.
  • Arbeta med största respekt för den enskildes integritet, inflytande och delaktighet.
  • Eftersträva kontinuitet, den funktionshindrade ska vara känd för personalen.
  • Eftersträva struktur, tydliga regler och goda rutiner.
  • Alltid arbeta för ett respektfullt bemötande och förhållningssätt gentemot hyresgäster, arbetstagare, anhöriga, medarbetare och övriga som vi i vår verksamhet kommer i kontakt med.

Dokument

Stadgar

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2021


Bli medlem och stöd verksamheten
Vill du vara medlem i den ideella föreningen Furan så är medlemsavgiften 50 kr per år som sätts in på bg 5018-8382. Kontakta oss om du vill veta mer.